Yazım Kuralları

SAYFA DÜZENİ

 Sayfa Yapısı

 • Genel sayfa yapısı “A4” formatında, sağ ve soldan “3 cm,” üst ve alt kenarlardan “4 cm” boşluk bırakılarak hazırlanır.

 Ana Metin

 • “Metin” MS Word programında Times New Roman 11 punto karakteriyle, paragraf başı ilk satır, 1.5 satır aralıklı, her paragraftan sonra “6 pt” boşluk bırakılacak ve iki yana yaslanmış olarak hazırlanmalıdır (Transkripsiyonlu metinlerde farklı fontlar kullanılabilir).
 • “Blok Alıntılar” Times New Roman 10 punto karakteriyle, paragraf başı girintisiz, 1,25 aralıklı, sağ ve soldan “1,2 cm” girintili, her paragraftan önce ve sonra “12 pt” boşluk bırakılacak ve iki yana yaslanmış olarak hazırlanmalıdır.

  Şekiller ve Tablolar

 • Tablo ve şekil başlıkları, tablo ve şekillerin üzerinde numaralandırılarak “Times New Roman 11 punto” karakteriyle yazılmalıdır. Tablo içi yazım karakteri “Times New Roman 10 punto” olmalıdır. Hazırlanan tablo ve şekiller belirtilen sayfa boyutlarını aşmadan metin içerisinde yer alacakları bölüme düzgünce yerleştirilmelidir. Her tablo, tablo numarası ve adını içeren bir başlık taşımalıdır. Gerektiğinde tablo ve şekiller, ekler bölümü oluşturularak kaynaklardan önce gelecek şekilde de metne yerleştirilebilir. Gerekli durumlarda açıklayıcı dipnotlar veya kısaltmalar, şekil ve tabloların hemen altında yer almalı, bunların varsa kaynaklarına metin içi atıf kurallarına uygun olarak yer verilmelidir.

 Resimler

 • Yayına konulacak resimler, profesyonel nitelikte ve JPEG formatında olmalıdır. Ayrıca şekiller ve tablolar için verilen kurallara uyulmalıdır.

 KAYNAKÇA HAZIRLAMA VE REFERANS VERME

 KİTAP (Çeviriler Dahil)

Tek Yazarlı Kitap (Kaynakça Hazırlarken)

 • DEMİR, Ömer (2000). Bilim Felsefesi, 2. Basım, Ankara: Vadi Yayınları.
 • WEST, David (1998). Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, çev. Ahmet Cevizci, İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • CARNAP, Rudolf (1995). The Unity of Science, trans. by M. Black, Bristol: Thoemmes Press.

 Tek Yazarlı Kitap (Referans Verirken)

 • (Demir 2000: 35)

 İki Yazarlı Kitap (Kaynakça Hazırlarken)

 • KABAAĞAÇ, Sina ve Erdal ALOVA (1999). Latince-Türkçe Sözlük, İstanbul: Sosyal Yayınları.
 • MALLORY, J. P. & D. Q. ADAMS (2006). The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World, Oxford: Oxford University Press.

 İki Yazarlı Kitap (Referans Verirken)

 • (Kabaağaç ve Alova 1999: 77)
 • (Mallory & Adams 2006: 115)

 Çok Yazarlı Kitap (Kaynakça Hazırlarken)

 • GÖKDOĞAN, M. Dosay; TOPDEMİR, Hüseyin Gazi; UNAT, Yavuz ve Remzi DEMİR (2002). Bilim Tarihi Kılavuzu: Buluşlar ve Yapıtlar, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • KIRK, G. S.; RAVEN, J. E. & M. SCHOFIELD (1983). The Presocratic Philosophers. A Critical History with a Selection of Texts, Cambridge: Cambridge University Press.

 Çok Yazarlı Kitap (Referans Verirken)

 • (Gökdoğan vd. 2002: 126)
 • (Kirk et al. 1983: 235)

 Tüzelkişi Yazarlı Kitap (Kaynakça Hazırlarken)

 • Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 Tüzelkişi Yazarlı Kitap (Referans Verirken)

 • (Türkçe Sözlük: 115)

 Eski El Yazması (Kaynakça Hazırlarken)

 • LEBÎB-İ ÂMIDÎ. Dîvân-ı Lebîb, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi, No: 382.

 Eski El Yazması (Referans Verirken)

 • (Dîvân-ı Lebîb 382: 15b-16a)

 KİTAP BÖLÜMÜ (Derleme ve Çeviri Kitap içindeki bölümler, Ansiklopedi Maddesi, Basılmış Bildiri vb. dahil)

Kaynakça Hazırlarken

 • KUÇURADİ, Ionna (1999). “Değer, Değerler ve Yazın”, Sanata Felsefeyle Bakmak, ss. 92-113, Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • CARNAP, Rudolf (2013). “Metafiziğin Dilin Mantıksal Analiziyle Aşılması”, Viyana Çevresi Üzerine: Felsefede Son Büyük Dönemeç, derl. & çev. Zeki Özcan, ss. 123-152, Ankara: Birleşik Yayınevi.
 • CARNAP, Rudolf (1966). “The Old and the New Logic”, trans. by I. Levi, Logical Positivism, ed. A. J. Ayer, pp. 113-146, New York: The Free Press.
 • AKKAŞ, Sema Önal (2004). “Francis Bacon”, Felsefe Ansiklopedisi, Cilt 2, ed. Ahmet Cevizci, ss. 8-17, İstanbul: Etik Yayınları.
 • NAZIR, Bayram (2014). “18.Yüzyılda Osmanlı Matbaasının Kuruluşunda Ulemanın Rolü”, Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ed. M. F. Gökçek, ss. 243-260, Ankara: Gümüşhane Üniversitesi Yayınları.

 Referans Verirken

 • (Kuçuradi 1999: 34)

 MAKALE (Çeviri Makaleler, Derleme Kitap içindeki Makaleler vb. dahil)

Kaynakça Hazırlarken

 • FRIEDMAN, Michael (2002). “Kant, Kuhn, and the Rationality of Science”, Philosophy of Science, 69(2): 171-190.
 • CARNAP, Rudolf (1987). “On Protocol Sentences”, Nous, trans. by R. Creath & R. Nollan, 21(4): 457-470.
 • HEIDEGGER Martin (2010). “Kant’ın Varlık Tezi”, çev. Özgür Aktok, Heidegger, ed. Özgür Aktok ve Metin Bal, ss. 76-107, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 Referans Verirken

 • (Friedman 2002: 181)

 TEZLER

Kaynakça Hazırlarken

 • KOVANLIKAYA, Aliye (2002). A Critical Approach to Kant’s Conception of Experience in View of Leibniz’s Ontology, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 Referans Verirken

 • (Kovanlıkaya 2002: 78)

 ON-LINE KAYNAKLAR

Kaynakça Hazırlarken